Член 1: Обхват на приложение

1.1 Ако не е уговорено изрично друго писмено, тези общи условия се прилагат за всички оферти, базирани на и сключени споразумения с КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. Като направи поръчка и/или подпише такъв договор, клиентът признава приложимостта на тези общи условия. Клиентът изрично се съгласява с нашите общи условия на изключение на всички други и изрично отказва всякакво право на обжалване със свои собствени. Ние няма да приемем никаква клауза, която противоречи на тези условия и условия. 1.2 Поведение, противоречащо на настоящите общи условия, дори и да се случва няколко пъти, не дава на клиента право да се позовава на това и не е придобито право от негова страна. 1.3 Възможната нищожност на една от настоящите разпоредби не води до нищожност на другите разпоредби.

Член 2: Сключване на споразумения

2.1 Освен ако изрично не е посочено друго, офертите, издадени от КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД, са обвързващи в рамките на 30 дни след датата на офертата. Всички споразумения се считат за сключени в регистрирания офис на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. 2.2 Всички поръчки са безвъзвратни. Цялостното или частичното анулиране на поръчка от клиента, без да се засяга правото на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД да изисква цялостното изпълнение на поръчката, води до заплащане на фиксирано обезщетение от 30% върху общата цена или непотърсената част и повече, ако има основание за това. 2.3Прототипиране. Всеки прототип или всяка промяна на прототипа се таксуват отделно и се плащат напълно предварително. Клиентът може да промени прототипа до пет пъти. Одобрението на прототипа е предварително условие за влизане в сила на споразумението. Ако прототипът бъде одобрен, разходите за (промените на) прототипа ще бъдат намалени с 50% от крайната поръчка, с изключение на транспортните разходи, които остават изцяло за сметка на клиента. Без одобрение прототипите ще бъдат върнати на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД по първо искане. Прототипите се връщат на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД по първо искане.


Член 3: Доставка и срок за доставка

3.1 Ако не е уговорено друго писмено, посочените срокове за доставка са чисто ориентировъчни и тяхното превишаване не дава право на обезщетение от КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. 3.2 Поръчаните стоки се доставят от завода в склада на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД и трябва да бъдат събрани от клиента в рамките на осем дни след уведомление за пристигането им, при липса на което КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД си запазва правото, по закон и без предупреждение за неизпълнение, да начисли разходи за съхранение. 3.3 Частичните доставки са разрешени и могат вече да доведат до фактуриране.


Член 4: Цена

4.1 Всички цени и тарифи са нетни, от склад, включително редовна опаковка, изключващи всякакви преки или косвени, настоящи или бъдещи данъци, ДДС, такси, мита, такси, разходи, глоби, такси за репрография, автори, издатели или други, всички рискове от валутни курсове, всички увеличения на транспортните разходи, цените на суровините и енергийните разходи винаги са за сметка на клиента, което клиентът непоколебимо и изрично декларира, че е отговорен за тях и при необходимост да обезщети КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД ще съобщи за всяко увеличение по писмо или имейл и ще начисли разходите в крайната фактура, за които клиентът непоколебимо и изрично декларира, че е отговорен и при необходимост да обезщети КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. 4.2. Всяка поръчка към КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД за

дизайн, илюстриране на определен стоки или за изработка на прототип на определен стоки е обект на заплащане на разходите от клиента, освен ако клиентът не направи поръчка за дизайнирания стоки в рамките на уговореното минимално количество за поръчка. Клиентът винаги носи разходите за изпращане на проектираните прототипи, независимо от поръчка в рамките на уговореното минимално количество за поръчка.

Член 5: Плащане

5.1 Сроковете за плащане са, освен ако не е уговорено друго писмено, както следва: 50% при окончателна поръчка, 40% преди изпращане от Далечния изток и 10% преди доставка на клиента. Фактурите се плащат в регистрирания офис на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД. 5.2 Фактурите се считат за окончателно приети при липса на регистрирано протестно писмо в рамките на 8 дни от датата на фактурата. 5.3 При закъсняло плащане сумата се увеличава по закон и без предупреждение за неизпълнение:

– с фиксирано обезщетение от 12% върху главницата;

– както и за закъсняло плащане на лихва от 1% на месец, като част от месец се счита за цял месец до деня на пълното плащане.

КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД има право също на възстановяване на съдебните разходи и обезщетение за всички съответни разходи за събиране.

Всяко плащане, получено от КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД, първо ще бъде начислено срещу дължимите лихви и обезщетения, след което срещу главницата на първата дължима фактура.

5.4 При закъсняло плащане на фактура, всички други изискуеми вземания от клиента стават дължими и платими по закон и без предупреждение за неизпълнение. 5.5 Ако се постави под въпрос платежоспособността на клиента, например неизплащане или закъсняло плащане на фактури, продавачът има право да наложи авансово плащане за предстоящите доставки или да поиска обезпечение, в случай на неизпълнение на което КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД има право да прекрати договора незабавно едностранно за сметка на клиента с плащане на обезщетение от 30% от общата цена или повече, ако има основание за това. КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД също си запазва правото да спре изпълнението на всички текущи поръчки без предупреждение за неизпълнение и обезщетение
Член 6: Задържане на собствеността

Клиентът сега непоколебимо и изрично признава, че доставените стоки остават собственост на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД, докато купопродажната цена в основата и приложенията не бъдат платени изцяло. До този момент клиентът не е упълномощен, под наказание за отговорност, да предоставя или прехвърля стоките на трети лица като залог или гаранция. Той трябва да се противопоставя на всяко запориране и да уведоми КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД за това с връщане.


Член 7: Отговорност

7.1 Видимите дефекти трябва да бъдат протести с регистрирано писмо до КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД в рамките на 8 дни след получаване на стоките от клиента, под наказание за загуба на правото на иск. 7.2 Клиентът приема малки разлики между поръчката (базирана на проби, образци, модели и/или демонстрирани стоки) и действителната доставка, така че горепосочените елементи се дават само като указание. Pantone цветовете се изпълняват според най-добрата практика, но резултатът винаги е приблизителен и зависи от носителя. Клиентът приема разлики между поръчаните цветове, както и по отношение на материалите и надпечатването. Това важи и за доставените количества, за които, ако не е посочено друго в потвърждението на поръчката, се приема марж от 5% повече или по-малко, дори ако това води до по-висока или по-ниска цена. Нашият клиент изрично се отказва от всякакви правни искове за тези елементи.

7.3 Във всички случаи отговорността на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД към клиента е ограничена до [20%] от общата покупна цена, изключвайки всички разходи (транспорт, …) и всички данъци (ДДС, мита, …), от какъвто и да е вид.


Член 8: Интелектуални права – право на собственост

8.1 Интелектуалните и/или промишлените права върху творби, модели, чертежи или друг материал, изработени от името на клиента и от КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД, остават собственост на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД, освен ако не е уговорено друго писмено. 8.2 Доколкото клиентът предоставя творбата на КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД за по-нататъшно използване, този клиент декларира, че притежава необходимите интелектуални и/или промишлени права за нейното използване или да я използва. Клиентът ще обезщети изцяло КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД за всякакви искове от трета страна по отношение на това. 8.3 С изричното забранение на клиента, КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД има право да споменава доставените продукти като референция и да ги изобразява в своята реклама.


Член 9: Форсмажор

Случаи на форсмажор, по каквато и да е причина, всички прекъсвания и пречки в компанията и доставките, всички непредвидени събития в КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД или в компаниите, от които купуваме стоките си, всички препятствия или закъснения в транспорта, недоставянето на стоките от доставчици, стачки, изключвания, забрани или ограничения за износ или внос, пожари или аварии, мобилизация, война или безредици или законови разпоредби, ни дават правото частично и окончателно или временно да анулираме или отложим нашите задължения за доставка и изпълнение, без КИДС&СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ООД да може да бъде държана отговорна за причинените щети.

Член 10: Приложимо право и компетентен съд

10.1 Цялостното правоотношение между клиента и КИДС АНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД ще се регулира във всеки един аспект и при всички транзакции от българското законодателство, с изключение на чл. 11.2 от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки. При възникване на спор между страните, компетентен за неговото решаване ще бъде единствено Софийският районен съд и помирителната комисия, ако това е уместно. КИДС АНД СТЪФ МЪРЧАНДАЙЗ ЛИМИТИД си запазва правото да заведе иск и пред друг компетентен съд.

 

Article 1: Applicability

1.1 Unless expressly agreed otherwise in writing, these general terms and conditions apply to all offers based on and agreements concluded with KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. By placing an order and/or signing any such contract, the customer acknowledges the applicability of these general terms and conditions. The customer expressly agrees to our general terms and conditions to the exclusion of all others and expressly waives any recourse to his own. We will not accept any clause that conflicts with these terms and conditions. 1.2 A behaviour contrary to the current general terms and conditions, even occurring several times, does not give thecustomer the right to invoke this and is not an acquired right on his part. 1.3 The possible nullity of one of the present provisions does not entail the nullity of the other provisions.

Article 2: Conclusion of agreements

2.1 Unless explicitly stated otherwise, the offers issued by KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. are binding for 30 days after the offer date. All agreements are deemed to have been concluded at KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD.’s registered office. 2.2 All orders are irrevocable. The total or partial cancellation of an order by the customer,without prejudice to the right of KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. to demand the entire execution of the order, gives rise to the payment of a fixed compensation of 30% on the total price or the unclaimed portion and more, if there is reason to do so. 2.3 Prototyping. Each prototype or any modification to the prototype is charged separately and paid in full in advance. The customer may have the prototype modified up to five times. Approval of the prototype is a condition precedent for the agreement’s entry into force. If the prototype is approved, the costs for (the modifications to) the prototype will be deducted 50% from the final order, except the transport costs, which remain entirely at the customer’s expense. Without approval, the prototypes will be returned to KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. upon first request.The prototypes shall be returned to KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. upon the first request.

Article 3: Delivery and delivery time

3.1 Unless agreed otherwise in writing, the stated delivery times are purely indicative and exceeding them does not give rise to any compensation from KIDS&STUFFMERCHANDISE LTD. 3.2. The ordered goods are delivered ex- works in the warehouse of KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. and must be collected by the customer within eight days after notification of arrival, failing which KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. reserves the right, by operation of law and without notice of default, to charge storage costs. 3.3 Partial deliveries are permitted and may already give rise to invoicing. Article 4: Price

4.1 All prices and rates are net, ex-warehouse, including regular packaging, excluding any direct or indirect, present or future, tax, VAT, levies, duties, fees, costs, fines, fees for reprography, authors, publishers, or other, all exchange rate risks, all increases in transport costs, raw material prices and energy costs are always borne by the customer, which the customer irrevocably and declares explicitly to be responsible for and, if necessary, to indemnify KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. KIDS&STUFF MERCHANDISE

LTD. will communicate any increase by letter or email and allocate the costs in the final invoice, which the customer irrevocably and declares explicitly to be responsible for and, if necessary, to indemnify KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. 4.2. Any order to KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. for

the design, illustration of a particular good or for making a prototype of a particular good is subject to the payment of the costs by the customer unless the customerplaces an order for the good to be designed within the agreed minimum order quantity. The customer always bears the costs for shipping the designed prototypes,regardless of an order within the agreed minimum order quantity.

Article 5: Payment

5.1 The payment terms are, unless otherwise agreed in writing, as follows: 50% upon final order, 40% before shipment from the Far East, and 10% before delivery to the customer. The invoices are payable at KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD.’s registered office. 5.2 The invoices are deemed to have been definitively accepted in the absence of a registered protest letter within 8 days of the invoice date. 5.3 In the event of late payment, the amount will be increased by operation of law and without any priornotice of default:

  • with a fixed compensation of 12% on the principal
  • as well as for late payment interest at 1% per month, whereby part of a month counts as a whole month until the day of payment in full.

KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. is also entitled to reimbursement of legal costs and compensation for all relevant collection costs.

Any payment received by KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. will first be charged against the due interest and damages, then against the principal sum of the first due invoice.

5.4 In the event of late payment of an invoice, all other outstanding claims against the customer will become due and payable by operation of law and without prior notice of default. 5.5 If the solvency of the customer is called into question, such as, for example, non-payment or late payment of invoices, the seller has the right to impose payment in advance for the deliveries still to be made or to request security in the case of failure of which KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. is entitled to terminate the agreement immediately unilaterally at the expense of the customer with payment of a compensation of 30% of the total price or more if there is reason todo so. KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. also reserves the right to suspend the execution of all current orders without prior notice of default and compensation.

Article 6: Retention

The customer now irrevocably acknowledges explicitly that the delivered goods remain the property of KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. until the purchase price in principal and accessories have been paid in full. Until then, the customer is not entitled, under penalty of liability, to give or transfer the goods to third parties as a pledgeor surety. He must oppose any seizure and notify KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. of this by return.

Article 7: Liability

7.1 Visible defects must be protested to KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. by registered letter within 8 days after receipt of the goods by the customer, under penalty of forfeiture of the claim. 7.2 The customer accepts minor differences between the order (based on the proofs, samples, models, and/or demonstrated goods) and the actual delivery, so the above elements are only given as an indication. Pantone colors are performed according to best practice, but the result is always an approximation and depends on the wearer. The customer accepts differences between the ordered colors and also in terms of materials and overprint. This also applies to the quantities supplied for which, unless stated otherwise in the order confirmation, a margin of 5% more or less is accepted, even if this results in a higher or lower price. Our client expressly waives any legal claim for these elements.

7.3 In all cases, KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD.’s liability towards the customer is limited to [20%] of the total purchase price, excluding all costs (transport, …) and all taxes (VAT, customs, …), of whatever nature.

Article 8: Intellectual rights – property right

8.1 The intellectual and/or industrial rights to works, models, drawings or other material made on behalf of the customer and by KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD.remain with KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD., unless

agreed otherwise in writing. 8.2 Insofar as the customer delivers the work to KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. for further exploitation, this customer declares to have the necessary intellectual and/or industrial rights to use it or have it used. The customer will fully indemnify KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. against any claim from athird party in this respect. 8.3 Subject to the explicit prohibition of the customer, KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. is allowed to mention the delivered products as a reference and to depict them in its publicity.

Article 9: Force majeure

Cases of force majeure, and for whatever reason, all disruptions and impediments in the company and deliveries, all unforeseen events at KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. or at the companies where we purchase our goods, all transport obstacles or delays, the non-delivery of the goods by suppliers, strikes, exclusions, export or import bans or restrictions, fire or accidents, mobilization, war or riots or legal provisions, entitle us to partially and definitively or temporarily cancel or suspend our delivery and performance obligations, without KIDS&STUFF MERCHANDISE LTD. being liable may be held responsible for the damage caused.

Article 10: Applicable law and competent court

10.1 The entire legal relationship between the client and KIDS AND STUFF MERCHANDISE LIMITED shall be regulated in every aspect and in all transactions by Bulgarian legislation, with the exception of Art. 11.2 of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. In the event of a dispute between the parties, the competent authority for its resolution shall be solely the Sofia District Court and the conciliation commission, if appropriate. KIDS AND STUFF MERCHANDISE LIMITEDreserves the right to bring a claim before another competent court.